Pse të zgjidhni MAKTREND për transport ndërkombëtar?

Maktrend është kompani transporti e themeluar në vitin 1991. Që prej vetë fillimeve të saj është e licencuar për transport rrugor mallrash ndërkombëtar dhe të brendshëm. Parku i automjeteve numëron më shumë se 30 automjete, në përbërjen e të cilit janë kamionë me standardet më të reja EURO 6, me ngarkesa të ndryshme si edhe furgona dhe automjete pick up për transport dhe dorëzim rrugor ekspres të ngarkesave. Duke pasur parasysh faktin që kompania jonë është e orientuar në mënyrë ndërkombëtare dhe i ofron shërbimet e saj në tregjet e huaja, nga viti 2015 filloi me implementim të standardeve ISO, dhe në vitin 2017 procesi i implementimit dhe tranzicionit të standardeve të përfundojë dhe të certifikohet me ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Maktrend disponon me automjete vetjake që janë të pajisura për transport të llojeve të ndryshme të mallit: në paleta, jo në palete, materie të rrezikshme, ADR, transport të grupuar dhe ngarkesa komplete. Kompania posedon leja CEMT që mundëson kryerje të transportit midis vendeve të huaja dhe disponon me sigurim komplet CMR. Komunikimi i vazhdueshëm me automjetet e transportit është segmenti themelor në mënyrë e funksionimit të kompanisë.

Relacione nga/drejt në të gjithë Evropën.