Pse të zgjidhni MAKTREND për depo të doganave publike?

Maktrend disponon me hapësirë magazinimi doganore të hapur dhe të mbyllur me sipërfaqe prek 2000 2 . Magazina është komplet e pajisur me rafte me qëllim që të zmadhohet kapaciteti i pranimit të mallit dhe është nën mbikëqyrje me video 24 orë. MDP Maktrend ka zgjidhje për pranues të autorizuar, që mundëson që automjetet e transportit direkt nga pika kufitare të vijnë për shkarkim në magazinën tonë pa hyrë paraprakisht në terminalin doganor të importit. Lloje të shërbimeve: Depozitim të mallrave doganore deri në 20 ditë, paketim, shpaketim, ri-ngarkim, dorëzim të mallit sipas sistemit “door to door”, magazinim të mallit transit, ndërmjetësim doganor, ri-eksport, ri-drejtim.